Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30,

σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 04/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου «σχετικά την αναδιανομή αγροτεμαχίων αποστραγγιζόμενων εκτάσεων πρώην λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας»

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 07/2020 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου «σχετικά με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το λιμάνι των Αλυκών Κ. Αχαΐας».

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Συζήτηση της υπ. αριθ. 08/2020 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Μπράμου Παναγιώτη σχετικά με τα δάνεια των πυροπλήκτων της Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 1ο Συζήτηση – Ενημέρωση για τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης (covid_2019) και τις προοπτικές της επόμενης μέρας.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης και επίβλεψης αναπτυξιακών δράσεων με τίτλο: «Ανάπτυξη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση 1ης τροποποίησης του ετήσιου σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής της Π.Δ.Ε. με τίτλο «ΕΤΗΣΙΟ (2020) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΜΑΪΟΣ 2020», με συνολικό προϋπολογισμό 282.471,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 4ο Παροχή σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 80.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών).
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση αναγκαιότητας μεταφοράς των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τον τόπο διαμονής τους και αντίστροφα στα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου με την επωνυμία α) «ΕΛΕΠΑΠ (παράρτημα Αγρινίου) και β) Παναγία Ελεούσα (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου αντίστοιχα).
(εισηγήτρια : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ.γ’ του άρθρου 5& του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 185.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση σύναψης συμβάσεων συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 (παρ. 2β περίπτωση γγ) του ν. 4412/2016 με τις «Αθανάσιος Μπουχέλος», «Μ. Δ. Καλαπόδης Α.Β.Ε.Ε.» «Ταμειακή ΝΕΤ Παπαγεωργίου Χρήστος», «Αναστασόπουλος Κων. Νικόλαος» για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της Έδρας για το έτος 2020 συνολικής δαπάνης 34.418,42€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.

(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής -Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 10ο Τροποποίηση της υπ. αριθ. 146/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο: «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».
(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση της υπ. αριθ. 147/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο: «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».

(εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

Σχετικά Άρθρα

1424 τα νέα κρούσματα: 68 Αχαϊα, 42 Αιτ/νία, 13 Ηλεία – 680 Αττική -23 θάνατοι

achaiavoice

Διαφημιστική εκστρατεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

newsroom

436 νέα κρούσματα: 19 Αχαϊα, 6 Αιτ/νία, 3 Ηλεία – 25 νέοι θάνατοι

achaiavoice

Πύργος: Αυτοπυρπολήθηκε γνωστός επιχειρηματίας

achaiavoice

Επίσκεψη Περιφερειάρχη στον Βιολογικό Καθαρισμό Γαστούνης – Βαρθολομιού

newsroom

Δυτική Ελλάδα: 111 πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση και μάσκες

newsroom

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα