Αυτοδιοίκηση

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στις 19 Μαΐου – Τα θέματα

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στις 19 Μαΐου – Τα θέματα

Συνεδρίαση, μέσω Τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», θα πραγματοποιηθεί την 19η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι.
Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία μέσω της τηλεδιάσκεψης, λόγω ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης των μελών, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

1) Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα έτους 2019 για έγκριση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

2) Έγκριση ή μη της ήδη ασκηθείσας με ημερομηνία 20-10-2016 αίτησης ακυρώσεως (αρ. κατ. Διοικ. Εφετείου Πατρών ΑΚ125/21-10-2016 και αρ. Κατ. ΣτΕ Ε2770/2019 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

3) Εξέταση της αριθ.15130/27-04-2020 εμπρόθεσμης ένστασης της επιχείρησης «ΣΑΜΑΡΗΣ ΣΤΕΦ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ε.Δ.Ε.» και έγκριση της από 05-05-2020 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου αναφορικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία «Μίσθωση Μηχανημάτων για Εξωραϊσμό Παραλιών» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Χ. θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

4) Έγκριση του από 12-05-2020 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων” και ανάδειξη οριστικού αναδόχου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

5) 1) Έγκριση: α) Της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν.4412/2016 και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, για την «Κατεπείγουσα προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Πατρέων μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη», β) Του από 14/05/2020 Πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 3) Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

6) 1) Έγκριση: α) Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 10/2020 μελέτης, β) Της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση “απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους”, γ) Του από 05-05-2020 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και 2) Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια & Εγκατάσταση Εφαρμογής Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων” – CPV: 48900000-7 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

7) Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

8) 1) Έγκριση του από 02/04/2020 πρακτικού του γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού που αφορά στην επαναπροκήρυξη του τμήματος Γ΄, της αριθ.7/2019 μελέτης, για την «Προμήθεια Απορριμματοδεκτών», 2) Ανακήρυξη της εν λόγω προμήθειας ως άγονης και 3) Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

9) Έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποίησης της Σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών με μειοδότη την εταιρεία «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ», με συνολικό συμπληρωματικό ποσό 44.648,26€ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

10) Αποδοχή παραχώρησης οχήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακ/σης & Μηχ/κού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

ΦΕΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10
Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Σχετικά Άρθρα

Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Τι ακριβώς συνέβη στη συνεδρίαση της Τετάρτης 23/9»

newsroom

Αχαΐα: Επίσκεψη του δημάρχου Ερυμάνθου στο Γυμνάσιο-Λύκειο Χαλανδρίτσας

newsroom

Αίγιο: Δημοτικά κτίρια διαθέσιμα για να δεχθούν πληγέντες από την πυρκαγιά

newsroom

Πάτρα: Σε επιφυλακή ο Δήμος Πατρέων, λόγω “Μήδειας”

newsroom

Προαστιακός: Αναζητούν λύση για να φτάνει το τρένο στην Κάτω Αχαϊα

newsroom

Πάτρα: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου

newsroom

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα