Αχαΐα

Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού: Απάντηση σε δημοσιεύματα περί κατάργησής του

Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού
Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού: Απάντηση σε δημοσιεύματα περί κατάργησής του

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα στον Τύπο περί κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού, ο Φορέας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζει οτι, θα λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τις Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2 του νέου Νόμου 4685/2020 εως ότου ο νέος φορέας ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής) γίνει καθοδικός διάδοχος των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού συστήνεται σε Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα στον Τύπο περί κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού σε συνέχεια του νέου Νόμου 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα εξής:

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού συνεχίζει να λειτουργεί ως έχει (με τον ίδιο Πρόεδρο και τα ίδια μέλη του Δ.Σ., καθώς και με το υφιστάμενο προσωπικό του). Σύμφωνα με τις Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2 του ανωτέρω  Νόμου, μέχρι την έκδοση διαπιστωτικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων του ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες του Νόμου 4519/2018 (Α΄25). Στη συνέχεια, ο ΟΦΥΠΕΚΑ  καθίσταται καθοδικός διάδοχος των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού συστήνεται σε Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου, με τις αρμοδιότητες και τη χωρική έκταση που ορίζεται στον ανωτέρω νόμο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΔ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΣΤΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) Χελμού-Βουραϊκού ξεκίνησε την ουσιαστική του δράση με τη στελέχωσή του με προσωπικό το Νοέμβριο 2007 και από τότε με τη βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.- Γ΄ ΚΠΣ) που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2009, ολοκλήρωσε δράσεις κυρίως “Start-up”, καθώς και αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για προστασία και διαχείριση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν το καλοκαίρι 2007 στο Νομό Αχαΐας.

Το προσωπικό που απασχολείται σήμερα στον ΦΔ, με εμπειρία πλέον των 12 ετών στην Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού, προσλήφθηκε, όλο, μέσω ΑΣΕΠ το 2007-2008, και σήμερα διαθέτει 3 άτομα Επιστημονικό Προσωπικό (Περιβαλλοντολόγο MSc-υποψήφια Διδάκτορα, Δασολόγο MSc, Γεωλόγο), 2 άτομα Διοικητικό Προσωπικό (ΠΕ Διοικητικού με Ειδικότητα Δημόσιας Διοίκησης MSc, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού) και 5 ΔΕ Ειδικούς Δασικής Προστασίας. Συμπερασματικά, το υφιστάμενο δυναμικό του ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού αποτελείται από 3 ΠΕ με Διπλώματα Ειδίκευσης (master), 1 ΠΕ και 6 ΔΕ εκ των οποίων οι 5 θέσεις είναι οι επόπτες-φύλακες. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι λόγω της τεράστιας έκτασης (με το Ν. 4519/Α΄20-2-2018 η έκτασή του ανέρχεται σε 1.913.961,3 στρέμματα), οι πραγματικές ανάγκες του ΦΔ σε επιστημονικό κυρίως προσωπικό είναι πολύ μεγαλύτερες.

Κατά την περίοδο 2010-2015, με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», ο ΦΔ υλοποίησε δράσεις καταγραφής χλωρίδας και τύπων οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού, πρόγραμμα καταγραφής υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και ανάδειξης της γεωποικιλότητας της περιοχής, παρακολούθησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ε.Ε. και των υπόλοιπων σημαντικών στενότοπων και Ελληνικών ενδημικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, παρακολούθησης των ειδών πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ε.Ε., παρακολούθησης και αξιολόγησης κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΕ, Διαχειριστικό Σχέδιο Προστατευόμενης Περιοχής Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, Σήμανση Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού-Βουραϊκού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απορρόφηση των χρημάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος από τον ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού ξεπέρασε το 90%, παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις σύμφωνης γνώμης και προεγκρίσεων Τευχών Δημοπράτησης και σχετικών Συμβάσεων από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά το διάστημα αυτό, το προσωπικό στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας, απέκτησε εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στα θέματα καταγραφής και παρακολούθησης των στοιχείων της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού.

Επίσης, στα πλαίσια του χρηματοδοτικών Προγραμμάτων «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου, για τα έτη 2011-2012-2013-2014, ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού εκπόνησε δράσεις υποστηρικτικές στην ενταγμένη Πράξη στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (μελέτη διερεύνησης δυνατότητας πιστοποίησης και χορήγησης σήματος ποιότητας από τον Φορέα, σύνταξη τεύχους δημοπράτησης για την ειδική μελέτη βοσκοϊκανότητας, καθώς και άλλες δράσεις υποστηρικτικές στο ΕΠΠΕΡΑΑ, τη δημιουργία xάρτη ψηφιακής μορφής GIS του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού, 5 θεματικά poster της Προστατευόμενης Περιοχής, μελέτες δασοτεχνικού χαρακτήρα για έργα δασικής αναψυχής εντός του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού).

Ο ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού θέλοντας να συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, τον Οκτώβριο του 2009, μετά από αίτηση και πρώτη αξιολόγηση, έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (EGN) και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN) υπό την στήριξη της UNESCO. Μετά από δύο επιπλέον επιτυχημένες αξιολογήσεις (2013 και 2015) η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης εντάχθηκε και επίσημα στα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO».

Στις 17 Νοεμβρίου 2015, στην επέτειο των 70 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO, η Γενική Διάσκεψη της UNESCO αποδέχθηκε ομόφωνα τη δημιουργία του νέου προγράμματος του οργανισμού για τις Γεωεπιστήμες και τα Γεωπάρκα (International Geoscience and Geoparks Program), σύμφωνα με το οποίο καθιερώνεται η αναγνώριση περιοχών με τον τίτλο «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO». (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/about-us/single view/news/global_geoparks_become_unesco_sites/#.Vkwk_L8as8I).

Στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται πλέον «Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO» πέντε περιοχές.

  • · Η Νήσος Λέσβος.
  • · Η περιοχή του Εθνικού δρυμού Βίκου – Αώου.
  • · Το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού.
  • · Η περιοχή του Ψηλορείτη.
  • · Η περιοχή Σητείας.

Τον Ιούλιο 2019 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς μία επιπλέον αξιολόγηση από εντεταλμένους αξιολογητές της UNESCO και η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού θα παραμείνει στα Παγκόσμια Μνημεία Γεωλογικής Κληρονομιάς για τα επόμενα 4 έτη, μέχρι την επόμενη αξιολόγηση (το 2023).

Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει 40 πλέον σημαντικούς Γεώτοπους, 10 εκ των οποίων ανήκουν στον Κατάλογο Γεωτόπων Εθνικής Σημασίας (οι γεώτοποι στο Φαράγγι Βουραϊκού, Σπήλαιο Λιμνών, Μέγα Σπήλαιο), δηλαδή γεωλογικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, αισθητική, εκπαιδευτική αξία αλλά και αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον. Το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού καλύπτει έκταση 647 τ.χλμ. και το μεγαλύτερο κομμάτι του βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παρουσιάζει μια ξεχωριστή γεωλογική ιστορία, ενώ φιλοξενεί πολύ σημαντική βιοποικιλότητα, μοναδικά τοπία, σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και άρτιες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και τουριστικές υποδομές όπως το Σπήλαιο των Λιμνών, τις πηγές του Αροάνιου ποταμού στο Πλανητέρο, το Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού με τον μοναδικό οδοντωτό σιδηρόδρμο Διακοφτού – Καλαβρύτων, τη λίμνη Τσιβλού, τη λίμνη Δόξα, τις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Κέντρου Κλειτορίας – Ακράτας στην Κλειτορία, τις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου, το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος κλπ.

Ο ΦΔ, στα 12 και πλέον, χρόνια λειτουργίας του από τη στελέχωσή του (με προσωπικό ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ), πέρα από τη σημαντική βασική αρμοδιότητα του για την παρακολούθηση και διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ντόπιων και επισκεπτών, έχει καταφέρει την ένταξη της προστατευόμενης περιοχής στα Γεωλογικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάςμε τον τίτλο «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO», καθώς και ένταξη το 2016, στο Δίκτυο EUROPARC με την πιστοποίηση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό». Στις 7 Δεκεμβρίου 2016, ο ΦΔ παρέλαβε βραβείο για τον Αειφόρο Τουρισμό, που σηματοδοτεί την ένταξη του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO στην «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό». Η βράβευση έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβόυλιο στις Βρυξέλλες από την Διευθύντρια στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών (EUROPARC FEDERATION).

Επιπλέον, μέρος της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού προτάθηκε ως περιοχή «INHERITURA» του ευρωπαϊκού έργου INHERIT στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG MED», σαν παράκτια περιοχή της Μεσογείου με φυσική κληρονομιά, με μεγάλη τουριστική κίνηση, στην οποία ωστόσο λαμβάνουν χώρα ενέργειες προστασίας και αξιοποίησης του περιβάλλοντος μέσω δράσεων από κάτω προς τα πάνω (bottom-up activities), για την ανάδειξη της σε έναν από τους πιο αξιόλογους Μεσογειακούς προορισμούς.

Μέσα από αυτά τα εργαλεία δικτύωσης,  ο ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και ανάδειξης της γεω- και βιο- ποικιλότητας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Έτσι καθιερώνεται η αναγνώριση του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού σαν περιοχή με ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά που απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση. Η συμμετοχή του ΦΔ στα Δίκτυα αποτελεί μια δυναμική διαδικασία με συνεχείς αξιολογήσεις από εντεταλμένους αξιολογητές των Δικτύων (κάθε 4 έτη). Σκοπός της δικτύωσης είναι η συνεχής συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία (παραγωγούς, επιχειρηματίες κλπ), για την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή. Μέσα από αυτές τις αναγνωρίσεις, δίνεται η δυνατότητα στους τοπικούς παράγοντες και φορείς μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την προβολή της περιοχής, την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων κ.λπ., καθώς και να προτείνουν μέτρα και λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, των τοπικών επιχειρήσεων και των επισκεπτών.  Η ευκαιρία να προβληθεί η περιοχή μας σε διεθνές επίπεδο είναι μεγάλη και σε συνδυασμό με μια νέα μορφή οικοτουρισμού, τον γεωτουρισμό ελπίζουμε να φέρει αναπτυξιακή ανάσα στην περιοχή μας αφού έχει τις υποδομές (διαμονή, εστίαση) αλλά και σημαντικούς πόλους προσέλκυσης τουριστών (χιονοδρομικό κέντρο, Οδοντωτός, μοναστήρια, διεθνή μονοπάτια).

Ο Φορέας Διαχείρισης συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας -Ακράτας, καθώς και με τις διευθύνσεις και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής και της Ελλάδας γενικότερα και υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ποικίλης θεματολογίας, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, τόσο με παρουσιάσεις στο Κέντρο Πληροφόρησης που διαθέτει στα Καλάβρυτα, όσο και με επισκέψεις στο πεδίο. Τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης υλοποιούνται και τα Σαββατοκύριακα κατά τους θερινούς μήνες και εφόσον συμφωνηθεί με τους ενδιαφερόμενους, αυτό γίνεται και τους χειμερινούς μήνες (πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μας είναι ορεινό και κατά το χειμώνα, για μεγάλο διάστημα, οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες). Επίσης, σε συνεργασία και με πρωτοβουλία  του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, που είναι εγκατεστημένο στην κορυφή του Χελμού, γίνεται προσπάθεια ένταξης της δράσης για τη δημιουργία φορέα διάδοσης της επιστήμης με έμφαση στη γη και το διάστημα στην πόλη των Καλαβρύτων.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. Παροχή γνωμοδοτήσεων κατά την προέγκριση χωροθέτησης και κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση δραστηριοτήτων εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου.
2. Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων και δραστηριοτήτων, υποβολή Τεχνικών Δελτίων και προτάσεων για χρηματοδότηση (Ευρωπαϊκά και Ανταγωνιστικά Προγράμματα), κατάρτιση προγραμματικών συμφωνιών και συμβάσεων και λοιπές προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές ενέργειες.
3. Παρακολούθηση και διοίκηση συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών από το στάδιο της ετοιμασίας της διακήρυξης μέχρι την παραλαβή.
4. Εκτέλεση καθημερινών εργασιών διοίκησης, όπως σύνταξη εγγράφων, διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών ή φορέων, διεκπεραίωση πληρωμής λογαριασμών, τιμολογίων προμηθευτών και λοιπών ενταλμάτων κ.ά., καταχωρήσεις στο πρόγραμμα διαύγεια.
5. Άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής μέσω του Δ.Σ., συναντήσεις ή γενικότερη συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ. Δασική Υπηρεσία, ΜΚΟ, Δήμοι), δημόσιες σχέσεις (έκδοση Δελτίων Τύπου, συμμετοχή / εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις κ.ά.).
6. Άσκηση επίβλεψης και διοίκησης της προστατευόμενης περιοχής μέσω του ανώτατου οργάνου του Φορέα (του Δ.Σ)
7. Φύλαξη μέσω του εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης με καθημερινές 8ωρες περιπολίες σε όλη την έκταση των 545.000 στρεμμάτων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και της νέας χωρικής αρμοδιότητάς του. Κατά τους θερινούς μήνες, οι υπηρεσία της επόπτευσης-φύλαξης των περιοχών αρμοδιότητας του ΦΔ πραγματοποιείται από τις 08:00 έως τις 22:00 τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα 08:00-16:00, σύμφωνα με τα προγράμματα φύλαξης.

Στις 4 Ιουλίου 2019, η Πράξη «Επιχορήγηση του ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη» για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, με διάρκεια υλοποίησης έως 31/12/2023. Επίσης, στις 16 Οκτωβρίου 2019, εντάχθηκε η Πράξη «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΤΗΣ UNESCO» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, CLLD/LEADER, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Δήμου Καλαβρύτων (με διάρκεια υλοποίησης έως το 2022) και αφορά δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης των σημαντικών γεωτόπων της προστατευόμενης περιοχής. Τέλος, αναμένεται ένταξη νέων δράσεων του ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα και στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», με δράσεις προστασίας και ανάδειξης της περιοχής Χελμού-Βουραϊκού.

Το χρονικό διάστημα από τη λήξη του προηγούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος έως την ένταξη του νέου, την 4ετία 2016-2019, το επιστημονικό προσωπικό, με τα μέσα που διαθέτει, συνέχισε να καταγράφει στοιχεία σχετικά με τη βιο- και γεω- ποικιλότητα ης περιοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην καταγραφή των πηγών ρύπανσης στα υδάτινα οικοσυστήματα και των παράνομων δραστηριοτήτων όπως η ανεξέλεγκτη συλλογή σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας με σκοπό την εμπορία τους. Επίσης, τα προγράμματα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και διάφορες ημερίδες, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ συνέχισαν να υλοποιούνται από το προσωπικό του ΦΔ. Η επόπτευση-φύλαξη της περιοχής αρμοδιότητας του ΦΔ γίνεται καθημερινά προς αποφυγή παράνομων περιστατικών, ενώ υπάρχουν όλα τα δεδομένα καταγεγραμμένα σε βάση δεδομένων στο αρχείο του ΦΔ. Η αποτελεσματικότητα αυτών των περιπολιών έχει φανεί σε πολλές περιπτώσεις. Επί παραδείγματι, οι φύλακες έχουν σταματήσει πολλές φορές επισκέπτες, οι οποίοι θέλουν να συλλέξουν ζώα που ταξινομικά ανήκουν στις οικογένειες των Κολεόπτερων και Δίπτερων, στο οροπέδιο του Ξερόκαμπου (όρος Χελμός), το οποίο αποτελεί κέντρο ενδημισμού ειδών χλωρίδας και πανίδας. Σε συνεννόηση με το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, που αποτελεί αδειοδοτούσα αρχή για άδειες έρευνας άγριας χλωρίδα και πανίδας, αποφασίστηκε από κοινού να μην εκδίδονται άδειες για μεγάλο χρονικό διάστημα (μάλιστα κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του ΦΔ για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών), σαν άμεσο και αποτελεσματικό διαχειριστικό μέτρο, το οποίο σε συνδυασμό με την συνεχή επιτήρηση της περιοχής από τους φύλακες και την ειδική σήμανση απαγόρευσης,  καθιστούν ένα αποτελεσματικό διαχειριστικό μοντέλο.

Όλα αυτά τα έτη, η συνεχής συνεργασία του ΦΔ με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας για θέματα βιο- και γεω- ποικιλότητας αντίστοιχα μας δίνει επιστημονικές κατευθύνσεις και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον ΦΔ. Επίσης, η πολυετής πλέον επικοινωνία του προσωπικού του ΦΔ με την τοπική κοινωνία είναι πολύ σημαντική. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αλλαγή στη νοοτροπία των ανθρώπων σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, που σε μεγάλο ποσοστό, οφείλεται στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην οικονομική και νομοθετική πίεση που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αποτελούν πλέον πρότυπο για την προώθηση μιας ήπιας και ποιοτικής μορφής ανάπτυξης συμβατή με τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

 

Σχετικά Άρθρα

Πάτρα – ΣΚΕΑΝΑ: Με ψευδές φωτογραφικό υλικό στοχοποιούν καταστήματά μας

newsroom

Πάτρα: Τροχαίο με μηχανή – Ο οδηγός της σφήνωσε κάτω από φορτηγό

newsroom

Αχαΐα: Σε απόγνωση οι αγρότες – Ο κορονοϊός… «ξέρανε» την παραγωγή

newsroom

Καλάβρυτα: Πήγαν για χιόνια και έπεσαν σε… μπλόκα

newsroom

Πάτρα: Στην τελική ευθεία το 8ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

newsroom

Πάτρα: Τα μπάνια του Οκτώβρη – Η πτώση της θερμοκρασίας δεν άλλαξε τον προγραμματισμό τους

achaiavoice

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα